مصاحبه تلویزیون دمکراسی شورایی با بهرام قدیمی پیرامون ناپدید کردن 43 دانشجو در مکزیک

چهارشنبه ، ۲۶ آذر ۱۳۹۳؛ ۱۷ دسامبر ۲۰۱۴

چاپ

https://www.youtube.com/watch?v=CxcEdZBY7TM