مصاحبه با تراب حق شناس در باره مقاومت در غزه و نیز در بارهء درگذشت ژرژ حبش (فایل صوتی)

شنبه ، ۲۰ بهمن ۱۳۸۶؛ ۰۹ فوریه ۲۰۰۸

چاپ

رادیو دمکراسی شورائی: مصاحبه با تراب حق شناس

 

در باره مقاومت در غزه
و نیز در بارهء درگذشت ژرژ حبش