انتخابات فلسطين: حماس، الفتح چشم انداز مصاحبه با تراب حق شناس (فایل صوتی)

دوشنبه ، ۱۷ بهمن ۱۳۸۴؛ ۰۶ فوریه ۲۰۰۶

چاپ

رادیو همبستگی: مصاحبه با تراب حق شناس

انتخابات فلسطين: حماس، الفتح چشم انداز

همين مصاحبه در سايت راديو برابری