دربارهء دور جدید «مذاکرات صلح» فلسطین ـ اسرائیل

جمعه ، ۲ مهر ۱۳۸۹؛ ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۰

چاپ

مصاحبه تلویزیون کومله با تراب حق شناس

(سایت حزب کمونیست ایران ـ تلویزیون کومله ـ برنامه فارسی ـ چشم انداز)
 لینک سایت حزب کمونیست ایران