کارزار حمایت از بایکوت و مجازات اسرائیل

جمعه ، ۳ تیر ۱۳۹۰؛ ۲۴ ژوئن ۲۰۱۱

چاپ

کارزار حمایت از بایکوت و مجازات اسرائیل هرچه بیشتر نظر جهانیان را به خود جلب می کند. به این نمونه توجه کنید
دیدی که خون ناحق پروانه شمع را / هرگز امان نداد که شب را سحر کند؟
http://www.youtube.com/watch?v=OI6MY2qeKH0