برنامه تلویزیونی کادر: ویژه فلسطین

چهارشنبه ، ۸ آذر ۱۳۹۱؛ ۲۸ نوامبر ۲۰۱۲

چاپ

برنامه تلویزیونی کادر از طریق سایت کومله
http://vimeo.com/54230761