غزه زیر بمباران است و دنیا ساکت!

جمعه ، ۲۰ تیر ۱۳۹۳؛ ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۴

چاپ

http://mondoweiss.net/2014/06/shocking-reality-ground.html