فقدانی که با بمب‌های اسرائیلی پر می‌شود!

دوشنبه ، ۲۳ تیر ۱۳۹۳؛ ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۴

چاپ

باید حیرت کرد از حیرت انبوه ناظرانِ به سخن آمده از حمله‌ی اسرائیل به نوار غزه. شگفتا از اعجاب مردم نسبت به خشونت و تجاوزگری اسرائیل!

http://praxies.org/?p=3944