موانع ذهنی ايجاد تشکل های کارگری

شنبه ، ۱۶ دی ۱۳۸۵؛ ۰۶ ژانویه ۲۰۰۷

چاپ

نامۀ سرگشاده به اتحاد کميته های کارگر

جمعی از کمونيستهای ايران ( آذرخش )
٥ دی ١٣۸٥، ۲٦ دسامبر ۲٠٠٦