تشکل کارگری به مثابه جنبش اجتماعی

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. چاپ

 طبقه کارگر عليه سرمايه داری
سخنرانی به مناسبت روز اول ماه مه - روز حهانی کارگر - کرج، ارديبهشت ۱۳۸۲