کادر:اجرایی از نمایشنامه «مارکس در سوهو»

دوشنبه ، ۵ فروردين ۱۳۹۲؛ ۲۵ مارس ۲۰۱۳

چاپ

برنامه تلویزیونی کادر: مارکس در سوهو (بازگشت مارکس)