شاندور پتوفى شاعر انقلابى مجار

دوشنبه ، ۲۶ بهمن ۱۳۸۸؛ ۱۵ فوریه ۲۰۱۰

چاپ

شاندور پتوفى
شاعر انقلابى مجار

گردآورى و ترجمه: محمود تفضلى و آنگلا بارانىlurlo