مارکس و بازگشت او نمايشی تک نفره

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. چاپ

ترجمهء تراب حق شناس و حبيب ساعی
کاری از ناصر يوسفی

استکهلم ۸ دسامبر ۲۰۰۶
ساعت ۱۸/۳۰