نويسندگان مرزها سفری به فلسطين‮ (‬ها‮)‬

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. چاپ

فيلمی مستند در‮ ‬۸۰‮ ‬دقيقه
از سمير عبدالله و خوزه راينس
ترجمهء تراب حق شناس
انتشارات بوک آرتوس