نمونه هایی از شعر و هنر مردمی

توجه، باز شدن در یك پنجره جدید. چاپ