در حاشيهء برگزارى «نخستين فستيوال جهانى خشم شرافتمندانه» مصاحبه با فرهاد سليمى (فایل صوتی)

دوشنبه ، ۳۰ دی ۱۳۸۷؛ ۱۹ ژانویه ۲۰۰۹

چاپ

در حاشيهء برگزارى «نخستين فستيوال جهانى خشم شرافتمندانه»

رادیو دمکراسی شورائی: مصاحبه با فرهاد سليمى